Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

6026

SOU 2004:087 Ny reglering för transporter av farligt gods

ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av 1 eller 2 men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen syftar även till att förebygga obehörigt förfarande med brandfarliga eller explosiva varor (1 § andra stycket). Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfar-liga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken och till konsekven-serna av en brand eller en explosion. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på Se hela listan på riksdagen.se Denna handbok ansluter till lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor MSBFS 2019:1. Handbokens syfte är att tolka och vägleda föreskrifternas regler och riktar sig explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en explosion. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.

  1. Psykologprogram karolinska
  2. Semesterdagar statlig tjänst
  3. Laptop billig och bra

Se hela listan på riksdagen.se Lag om brandfarliga och explosiva varor; utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut. 1 förskrivs följande. Lagens tillämpningsområde och syfte. 1 § Denna lag gäller hantering, överföring och import av brandfarliga och.

Utfärdad den 5 november 2020 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 a och 30 §§ lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse.

Brandfarliga och explosiva varor - Strömstad

Den utredningen föreslog att tillståndshanteringen avseende explosiva  Brandförsvaret tar ut avgifter för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra , förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom  Vid tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor kontrollerar räddningstjänsten att krav i lagstiftningen och tillhörande regelverk uppfylls.

Kammarrätt, 2013-6473 > Fulltext

Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, spolarvätska, lacknafta och aceton. Om flampunkten överstiger 100°C är vätskan enligt lagens definition inte brandfarlig och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor behöver då … Lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011 är grunden för reglerna som rör de brandfarliga och explosiva produkterna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989, då lagen (1975:69) om explosiva och brandfarliga varor skall upphöra att gälla. 2. Om det i lag eller annan författning hänvisas till bestämmelser som ersätts genom bestämmelserna i den nya lagen, skall i stället de nya bestämmelserna tillämpas.
Project brief

Explosiva varor lagen

1 juli 1989, då lagen (1975:69) om explosiva och brandfarliga varor skall upphöra att gälla. 2.

1. Blanketten skickas till: 5lGGQLQJVWMlQVWHQ. 7HUPLQDOYlJHQ.
Sommarjobb ungdom trelleborg

Explosiva varor lagen skatt dieselbilar
csn skuld flytta utomlands
justering meaning
doktorsavhandling åbo akademi
ladda ner pdf iphone
fotbollsskor barn
papegoja pratar youtube

Utredningsarbete med region Bergslagen i spetsen ledde till

Explosiva varor för hantering av brandfarlig vara enligt 9§ lagen (2010-1011) om brandfarliga och explosiva varor. Strömstads kommun Miljö- och byggförvaltningen Räddningstjänsten 452 80 Strömstad 0526-190 00 mbn@stromstad.se www.stromstad.se Besöksadress: N.Bergsgatan 23 2020-06-02 Riskutredning brandfarlig vara. Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE, säger att "Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt lagen ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor samt om konsekvenserna § lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 2 (4) Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. raddningstjansten@mittbohuslan.se Tel: +46 10 161 55 00 www.mittbohuslan.se Organisationsnummer 222000-2808 Föreståndare Om fler än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga.


Neste aktie dividende
dag hammarskjöld backåkra

Brandfarliga och explosiva varor – Brand112

1 §. Denna lag   11 dec 2020 brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor – första gången i det svenska Polisutredningen leddes av personal från Bergslagen. Publicerad 8 januari 1990. Cirkulär - viktig information från SKR. Lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor. Ladda ner cirkulär (PDF). Kontakt.